START

Protecția datelor

Nota de informare

Privind modul de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal

 

I.                   Identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului acestuia

1.      ,,CONCEPT AUTO” SRL, IDNO 1009600042039 cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, mun. Chişinău, Codru, str. Busuiocului, 7B reprezintă o persoană juridică de drept privat (societatea cu răspundere limitată[1]).

 

II.                Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția

 

2.      Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali sunt efectuate sub controlul operatorului de date - ,,CONCEPT AUTO” SRL

3.      La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de evidență „beneficiarii contractuali” se vor aplica în mod corespunzător cerințele următoarelor acte:

-          Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;

-          Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;

-          Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

-          Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal precum și alte acte normative.

 

III.             Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

4.      Operatorul poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele; semnătura; telefon mobil; e-mail; profesie/funcție; datele bancare;  semnătura digitală; telefon fax; adresa de domiciliu; IDNP; alte date necesare prestării serviciilor, la cererea subiectului de date cu caracter personal;.

5.      În dependență de tipul contractului și a serviciilor solicitate, ne-consemnarea categoriilor de date cu caracter personal enunțate supra, ar putea duce la imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

 

IV.             Modul de colectare și de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

6.      Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date manual, automatizat sau mixt. Datele cu caracter personal prelucrate manual se referă la datele care pot fi colectate și ulterior prelucrate pe suport de hârtie (contracte, cereri, referințe, etc.), în mod automatizat se referă la datele colectate prin email, în mod mixt, se referă la datele care pot fi colectate prin soluția web automatizat sau prin telefon iar ulterior prelucrate pe suport de hârtie.

7.      Operatorul va prelucra datele cu caracter personal mixt, cu excepția situațiilor în care subiectul datelor își va manifesta dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau a dreptului de opoziție.

8.      Datele cu caracter personal pot fi colectate de la subiectul de date cu caracter personal sau de la alte persoane care dețin consimțământul subiectului de date cu caracter personal vizat pentru astfel de operațiuni de prelucrare a datelor.

9.      Operatorul de date nu utilizează alte surse publice sau private în scopul atribuirii de noi informații profilului electronic creat cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe consimțământul subiectului de date sau pe un alt temei legal.

10.  Datele cu caracter personal pot fi accesate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali de către angajații operatorului sau după caz a persoanei împuternicite de către operator conform atribuțiilor funcționale, de către subiectul de date vizat sau de către persoanele ce dețin consimțământul subiectului de date, sau de către organele de control, la ccererea motivată a acestora.

11.  Datele cu caracter personal nu pot fi transmise sau utilizate de către alte companii în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, cu excepția situației în care există consimțământul subiecților de date cu caracter personal.

12.  În fiecare situație în care va fi modificat modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, subiecții de date vor fi preavizați, oferindu-li-se un termen rezonabil privind oferirea consimțământului sau manifestării dreptului de opoziție în acest sens precum și adaptate procedurile organizatorice și tehnice interne.

În cazul în care informația cu accesibilitate limitată este utilizată de către angajații companiei sau a persoanei împuternicite de către operator în alte scopuri decât cele prestabilite expres de operator, aceste activități se consideră a fi contrare acestor reglementări, în acest sens, angajatul se va constitui în calitate de operator de date distinct de companie.

V.                Stocarea datelor cu caracter personal

 

14.  Datele cu caracter personal care au fost colectate manual, sunt stocate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali la sediul operatorului de date cu caracter personal sub formă de cartotecă, accesul la care este restricționat.

15.  Datele cu caracter personal colectate automatizat sau mixt sunt stocate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali sunt stocate prin intermediul mijloacelor software și hardware sub controlul operatorului de date.

16.  Datele cu caracter personal vor fi stocate de către operator pe toată perioada existenței raporturilor juridice de prestare a serviciilor.

17.  În cazul în care subiectul de date cu caracter personal nu va dori să beneficieze de serviciile companiei, la cererea acestuia, datele cu caracter personal care-l vizează vor fi:

a)      Transformate în date de arhivă conform Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului aprobat prin Ordinul nr. 57/2016 de către Serviciul de Arhivă de Stat;

b)      Datele cu caracter personal vor fi pseudonimizate în cazul în care subiectul de date va permite acest fapt;

c)      Datele cu caracter personal vor fi anonimizate;

d)      Datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse ireversibil.

 

VI.             Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

18.  Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scop de:

- prestarea serviciilor;

- asistență în lgătură cu serviciile prestate de companie;

- evidența beneficiarilor;

- efectuarea altor obligații ce rezultă în contextul raporturilor juridice;

- raportarea către organele de control și supraveghere.

19.   Modificarea scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua prin notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și subiecților de date cu caracter personal.

 

VII.          Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

20.  Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în temeiul consimțământului subiectului de date sau în baza unor prevederi legale.

21.  Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi colectat pentru fiecare situație specifică care nu este acoperită de raportul contractual. Oferirea consimțământului pentru astfel de prelucrări este opțională și nu poate influența volumul și calitatea raporturilor prestabilite inițial.  Consimțământul nu poate fi oferit și retras retroactiv.

22.  În scopul încheierii contractului de prestare a serviciilor sau executării acestuia, la cererea subiectului de date, în calitate de temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal servește raportul juridic declanșat sau încheiat.

23.  Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin email), în cazul:

a)      acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la depunerea unei cereri on-line, prin telefon sau la sediul operatorului;

b)       activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței beneficiarilor, evaluarea și îmbunătățirea serviciilor, precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate.

24.  În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal operatorul sau persoanele împuternicite de către operator vor informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator precum și drepturile subiecților de date.

25.  Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și le va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.

26.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se consideră a fi contrară, indiferent de faptul se face în temeiul consimțământului subiectului de date sau în baza unui raport contractual, dacă prelucrarea de date nu corespunde principiilor de conformitate și securitate prevăzute de Politica de securitate a operatorului.

 

VIII.       Destinatarii datelor cu caracter personal

27.  Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

a)      Subiecții datelor cu caracter personal;

b)      Reprezentanților legali ai subiecților de date cu caracter personal;

c)      Partenerilor contractuali ai operatorului de date.

28.  Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

 

IX.             Drepturile subiecților de date cu caracter personal

 

29.  Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

30.  Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

31.  Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

32.  Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

33.  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

34.  Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în  drepturile lezate.

 

XV.           Datele de contact ale responsabilului de protecția datelor

 

35.  Realizarea drepturilor subiecților de date sau obținerea detaliilor privind politica operatorului  de date în ceea ce privește respectarea regimului juridic al protecției datelor cu caracter personal poate fi realizat prin înaintarea unei solicitări la adresa juridică către administratorul operatorului de date.

 

XVI.        Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere

 

36.  Subiecții de date cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerințele legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal pot înainta Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal o plângere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării (mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 48, email - centru@datepersonale.md, 0037322 811 807).

 

XVII.     Cookie-urile

 

37.  Pagina web a operatorului prelucrează cookie tehnice necesare pentru accesarea și vizualizarea conținutului informațional.

 

 

Categorii: Preferințe (1)

Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe Website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte site-uri web. OOKIE NAME

PROVIDER


TYPE EXPIRY


 

 


scoala-auto.md


HTTP                 Sesiune


 

 

 

 

First found URL: https://www.scoala-auto.md/ro/contacte

Descrierea: Păstrează starea sesiunii utilizatorului pe toate solicitările de pagină

. Initiator: Webserver

Source: scoala-auto.md

Datele sunt expediate către: Moldova   

Categorii: Statistice (11)

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim

COOKIE NAME                                                            PROVIDER                                                                        TYPE                             EXPIRY

__vw_tab_guid                                  scoala-auto.md                                      HTML                 Sesiune

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Înregistrează date despre comportamentul site-ului vizitatorilor. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web

.

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

_ga                                                     scoala-auto.md                                      HTTP                 2 ani

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web

Initiator: Inline script, page source line number 43-49

Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt expediate către: SUA

 

_gat                                                    scoala-auto.md                                      HTTP                 1 zi

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Folosit de Google Analytics pentru a restrânge rata solicitării

Initiator: Inline script, page source line number 43-49

Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt expediate către: SUA

 

_gid                                                     scoala-auto.md                                       HTTP

1 zi

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web

. Initiator: Inline script, page source line number 43-49

Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt expediate către: SUA

 

_ym_d               scoala-auto.md                        HTTP

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Conține data primei vizite a vizitatorului pe site.

 

1 an

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

 

Datele sunt expediate către: Russia   

 

_ym_isad                                              scoala-auto.md                                       HTTP

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

1 zi

Descrierea: Acest cookie este utilizat pentru a determina dacă vizitatorul are în browserul său un software de blocare a anunțurilor - aceste informații pot fi utilizate pentru a face conținutul site-ului web inaccesibil vizitatorilor dacă site-ul web este finanțat cu reclame de la terți.

 Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

_ym_retryReqs                                      scoala-auto.md                                       HTML

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Persiste nt

Descrierea: Înregistrează date statistice despre comportamentul utilizatorilor pe site. Folosit pentru analiza internă de către operatorul site-ului web

.

 

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

_ym_uid                                               scoala-auto.md                                       HTTP

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

1 an

Descrierea: Acest cookie este utilizat pentru a colecta informații non-personale cu privire la comportamentul site-ului web al vizitatorului și statisticile non¬personale ale vizitatorilor.

 

 

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

_ym_uid                                               scoala-auto.md                                       HTML

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Persiste nt

Descrierea: Colectează date despre navigarea și comportamentul utilizatorului pe site. Aceasta este utilizată pentru a compila rapoarte statistice și hărți de căldură pentru site-ul web

owner.

 

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

yandexuid                                           yandex.ru                                               HTTP

1 an

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Înregistrează date despre comportamentul site-ului vizitatorilor. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web.

 

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

Descrierea: Înregistrează date despre comportamentul site-ului vizitatorilor. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web.

 

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

Categorii:

Fișiere de tip cookie privind identificarea publicului țintă înregistrează vizita dvs. pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Vom utiliza aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare.

COOKIE NAME                                                                             PROVIDER                                                               TYPE                         EXPIRY

_fbp                                                                scoala-auto.md                                HTTP               3 months

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți.

Initiator: Script tag, page source line number 76

Source: https://connect.facebook.net/signals/config/143552260431174?v=2.9.41r=stable

via https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js

Datele sunt expediate către: Netherlands (adequate)

Adequate country under GDPR (EU)

 

 

 

 

ym#_lastHit


scoala-auto.md


HTML              Persistent


 

 

First found URL: https://www.scoala-auto.md/ro/contacte

Descrierea: Fără clasificare

Initiator: Script tag

Source: https://www.scoala-auto.md/ro/contacte

Datele sunt expediate către: Moldova   

[Text Box: HTML Persistent] _ym#_lsid                                                       scoala-auto.md

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Fără clasificare

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia   

 

 

 

 

 

ym#_reqNum

 


 

scoala-auto.md

 


 

HTML              Persistent

 


 

 

First found URL: https://www.scoala-auto.md/

Descrierea: Fără clasificare

Initiator: Script tag, page source line number 55

Source: https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js

Datele sunt expediate către: Russia